Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon wedi cytuno ar bolisi Addysg Cyd-berthynas a Rhywioldeb. Caiff y polisi ei integreiddio i raglen drawsgwricwlaidd o wyddoniaeth ac addysg bersonol a chymdeithasol. Mae’r prif bwyslais ar berthnasau gan adlewyrchu anghenion y disgyblion wrth iddynt ddatblygu ac aeddfedu drwy’r ysgol.