Yn Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli, rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb i bawb waeth beth fo’u hoedran, hil, anabledd, rhyw, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Rydym yn hyrwyddo agweddau cadarnhaol at wahaniaeth ac yn meithrin parch at bobl o bob cefndir diwylliannol. Sicrhawn fod pob unigolyn yn cael ei alluogi i gymryd rhan ac yn aelod gwerthfawr o gymuned ein hysgol. Rydym hefyd yn defnyddio addysg sy'n seiliedig ar werthoedd a'n cwricwlwm fel cyfrwng i hyrwyddo cydraddoldeb.

Mae gan yr ysgol bolisi cydraddoldeb a chynllun cydraddoldeb strategol